TRENUTNO PREDLAGANI PRAVILNIK, KI JE V POTRJEVANJU OGK

 

1. SPLOŠNI DEL

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa pravila in postopke za vse sodelujoče na tekmah Slovenskega pokala in Državnih prvenstev v krosu, krosu mladih, spustu, BMX-u, enduru in 4X. Pravila, ki jih predpisuje OGK, prično veljati na osnovi kandidature organizatorja za izvedbo tekmovanja takoj po uvrstitvi tekme v koledar. Udeležba na kolesarski dirki nacionalnega koledarja KZS – OGK pomeni tudi spoštovanje vseh določil v tem pravilniku.

2. člen

Za vse, česar ta pravilnik ne določa, se uporablja: Pravila UCI – 1. del: Splošna, Pravila UCI – 4. del: Gorsko kolesarstvo, Pravila UCI – 6. del: BMX, Pravilnik za gorsko kolesarstvo in BMX ter sklepi (določbe) OGK.

KZS – OGK direktno ali preko koordinatorjev disciplin za katero so le-ti izbrani, vsako leto pozove organizatorje dirk, da oddajo prijave v nacionalni koledar za prihodnje leto. OGK oziroma koordinator posamezne discipline na podlagi prispelih prijav s strani organizatorjev usklajuje in potrdi nacionalni koledar za prihajajočo sezono.

V nacionalni koledar OGK se prioritetno vpiše tudi mednarodne dirke v Sloveniji, ki so prijavljene v mednarodni cestni koledar UCI in državna prvenstva.

 

DRŽAVNA PRVENSTVA

3. člen

 

Na državnem prvenstvu imajo pravico nastopa vsi tekmovalci/tekmovalke, ki so državljani republike Slovenije. OGK se lahko odloči za skupno izvedbo DP s sosednjimi državami (UCI 1.2.018 – največ tri države). Rezultate je potrebno v tem primeru izdelati ločeno za posamezno nacijo.

4. Člen

 

Državno prvenstvo se mora začeti z igranjem državne himne na startu prve kategorije.

Na podelitvenem prostoru državnega prvenstva mora biti postavljen oder za zmagovalce – prve tri. Organizator mora poskrbeti, da za odrom za zmagovalce:

 1. visi zastava republike Slovenije,
 2. visi zastava Kolesarske zveze Slovenije,
 3. postavi oglasni pano Kolesarske zveze Slovenije oziroma pokala kateremu pripada.

 

Podelitev se začne z igranjem državne himne. Na podelitev se morajo na podelitvenem prostoru zglasiti prvi trije tekmovalci/tekmovalke v posamezni kategoriji. Zmagovalec/zmagovalka v posamezni kategoriji prejme dres državnega prvaka KZS in zlato medaljo,  drugo in tretje uvrščeni/uvrščena pa srebrno in bronasto medaljo KZS. Podelitev mora biti izvedena najkasneje v 30-ih minutah po končani zadnji dirki.

 

5. člen

 

Na državnih prvenstvih ni predpisanih denarnih nagrad.

6. člen

 

Rezultati državnih prvenstev so veljavni ne glede na število nastopajočih tekmovalcev/tekmovalk v posamezni kategoriji.

V skladu s Kriteriji OKS pa za status kategoriziranega športnika velja, da se dosežki na državnem prvenstvu (ali Pokalu Slovenije) upoštevajo pod pogojem, da v posamezni kategoriji nastopi vsaj šest (6) tekmovalcev/tekmovalk in da so najmanj štirje (4) uvrščeni (Kriteriji OKS z dne 17.12.2013).

7. člen

 

Stroške organizacije državnega prvenstva krije organizator. KZS – OGK krije stroške doping kontrole, medalj in majic državnega prvaka.

 

RAZPIS

8. člen

Razpis mora organizator tekme dostaviti najkasneje 30 dni pred pričetkom tekme na OGK oziroma koordinatorju, ki ga v roku treh delovnih dni razpošlje vsem registriranim klubom v Sloveniji in objavi na spletnih straneh.

9. člen

Razpis se objavi na enotnem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Organizator na obrazcu za razpis izpolni vse zahtevane podatke. Morebitna dodatna pojasnila, diagrami in drugi podatki o sami tekmi, urniku in organizaciji so zaželeni.

V kolikor organizator ne pošlje razpisa na OGK v predpisanem roku ali je razpis neustrezen in ne vsebuje predpisane vsebine, lahko OGK tekmi še pred pričetkom tekme odvzame naslov »tekma Slovenskega pokala« ali »tekma za državno prvenstvo Slovenije« ali drug naziv, ki je povezan s pokalnim tekmovanjem in njegovim poimenovanjem.

10. člen

V kolikor kolesarski klub prijavi tekmovanje v koledar, pa ga ne izvede, se ga kaznuje z denarno kaznijo 500,00 EUR ter prepovedjo vpisa v koledar za naslednje leto.

Organizator mora v primeru, da zaradi objektivnih razlogov odpove tekmovanje, ki je vpisano v letni koledar, le to pisno odpovedati 30 dni pred napovedanim datumom.

Odpoved je potrebno pravočasno poslati na KZS in obvestiti vse klube. V nasprotnem primeru se ga kaznuje z denarno kaznijo 150,00 EUR. Objektivne razloge za odpoved dirke ugotavlja izključno OGK.

PRIJAVE

11. člen (Prijave)

Prijave sprejema organizator tekmovanja preko spletne strani www.prijavim.se, ki bo v primeru XC pokala vkomponirana tudi v spletno stran pokala www.sloxcup.com . Pred prijave se zaključijo najkasneje dva dni pred pričetkom tekmovanja, do 12.00 ure, oziroma kot je navedeno na omenjeni spletni strani. Prijave so možne tudi na dan tekmovanja.

Prijava mora vsebovati ime in priimek tekmovalca, ime kluba, kategorijo in številko licence.

Dvig številk mora biti zagotovljen vsaj dve uri pred štartom oziroma uradnim treningom.

 

ŠTARTNE ŠTEVILKE

12. člen

Štartne številke priskrbi OGK oz. koordinator. Reklamo na štartnih številkah slovenskega pokala in državnega prvenstva lahko objavi izključno OGK oz. koordinator. Za ostale kategorije, ki jih organizator morebiti razpiše in niso del uradno razpisanih kategorij pokala, uporablja svoje številke.

V kolikor je v posameznih kategorijah več tekmovalcev, kot je predvideno štartnih številk, se presežnim tekmovalcem izdajo štartne številke predvidene za ostale kategorije.

Štartne številke organizator 3 delovne dni pred tekmo prevzame v prostorih KZS oz. pri koordinatorju. Organizator je dolžan vrniti štartne številke KZS oz. koordinatorju najkasneje drugi delovni dan po tekmovanju. V kolikor katera od štartnih številk manjka ali je poškodovana, mora organizator o tem po elektronski pošti v roku dveh delovnih dni po prevzemu, obvestiti KZS oz. koordinatorja. V primeru manjkajoče številke ali njene poškodbe organizator, ki je številko uporabljal, krije stroške izdaje nove štartne številke (2,00 EUR + DDV). V primeru, da si sledijo tekme v zaporednih vikendih in nadomestitev manjkajočih številk s strani koordinatorja ali KZS do naslednje tekme ni možna, se tekmovanje izvede brez manjkajočih številk.

Tekmovalec (ali njegov trener oziroma spremljevalec) ob prevzemu štartne številke organizatorju predloži licenco. V kolikor tekmovalec licence nima, predloži osebni dokument. V času tekmovanja so predloženi dokumenti pri organizatorju vse do vračila štartnih številk.

Na treningu morajo tekmovalci nositi štartne številke na krmilu, priporočeno pa je, da tudi na hrbtu. Le-te priskrbi organizator sam.

Če tekmovalci po tekmovanju številk ne vrnejo ali jih vrnejo poškodovane, organizator tekmovalcu zaračuna stroške izdelave nove številke.

 

URNIK TEKMOVANJA

13. člen

Na dan tekmovanja so aktivnosti določene z urnikom, ki je dokončen in enoten in mora biti natančno določen v razpisu. Organizator se mora držati urnika, ki ga je podal v razpisu.

Sestanek vodij ekip je pol ure (30 minut) pred začetkom tekmovanja ali uradnega treninga, vodi ga tehnični delegat, udeležijo pa se ga tudi glavni sodnik, vodja tekmovanja in vse vodje ekip. Na tem sestanku se obvesti vodje ekip o morebitnih posebnostih proge, premikom urnika in ostalem.

 

TEKMOVALIŠČE

 1. člen

(Tekmovališče)

Organizator mora za delo strokovnih ekip zagotoviti pokrit prostor z mizo in stoli za prijavno službo (največ 200 metrov od štartno-ciljnega prostora), pokrit prostor z mizo, stoli in električnim priključkom za računalnik časomerilca. Ta prostor mora biti neposredno ob ciljni črti in zaščiten pred gledalci in ostalimi udeleženci tekme. V vsakem trenutku mora biti sodnikom zagotovljen neoviran pogled na zadnji del proge in ciljno črto. Priporočeno je, da je ta prostor dvignjen nad gledalce. V disciplini spust in 4X pa tudi na štartu.

 

OBVEZNOSTI UDELEŽENIH

15. člen

(naloge organizatorja)

Organizator:

 • izbere prizorišče in začrta progo z vso pripadajočo infrastrukturo (štartni in ciljni prostor – boksi, črta ali štartna rampa, zavarovanje območja),
 • priskrbi vsa soglasja (lastnikov zemljišč, društva, upravljavcev,…) in dovoljenja (od KZS, upravne enote, ZON…) za izvedbo,
 • sestavi tehnična navodila dirke (razpis) po predloženem obrazcu,
 • tehničnemu delegatu OGK po potrebi preskrbi prenočišče,
 • izbere organizacijski odbor in prostovoljce (za postavitev proge),
 • izbere skupino maršalov in drugega osebja za varovanje proge,
 • organizira zdravniško službo (obvezno reševalno vozilo z zdravstvenim tehnikom in zdravnikom) in oskrbo na progi (najprimernejši gorski reševalci),
 • poskrbi za radijsko povezavo med ključnimi osebami na relaciji organizatorji – sodniki – tehnični delegat – nekateri maršali – zdravniška služba,
 • organizira pisarno dirke (primeren prostor zaščiten pred dežjem z računalniško opremo, prijavna služba – dovolj prostovoljcev, ki sprejemajo prijave, delijo štartne številke, akreditacije),
 • predvidi prostor za pranje koles,
 • če je potrebno, organizira prostor za antidoping kontrolo,
 • sodeluje na sestankih s sodniki, vodji ekip in maršali pred in po dirki,
 • poskrbi za primeren podelitveni prostor. Obvezna je uporaba enotnega podelitvenega panoja pokala oz. dogovor s koordinatorjem o uporabi lastnega podelitvenega odra s panojem in zagotovitvijo primernega mesta za nalepke pokala in njegovih sponzorjev,
 • izvede podelitev v skladu s Pravili UCI, KZS in posameznimi pravilniki OGK,
 • V štartno-ciljnem prostoru in na trasi proge po uskladitvi s tehničnim delegatom tekmovanja oziroma koordinatorjem zagotovi prostor za oglaševanje sponzorjev pokala oz. Odbora za gorsko kolesarstvo,
 • v roku 24 ur pošlje rezultate in kratko poročilo na KZS,
 • elektronsko merjenje časov je obvezno,
 • izdela akreditacijo za osebje in drugo podporo. Spodaj navedene so nujne, za potrebe organizatorja pa lahko doda tudi svoje:
  • vodja tekmovanja,
  • vodja proge,
  • vodja redarjev,
  • glavni sodnik,
  • sodnik,
  • reševalec,
  • zdravnik,
  • vodja prijavne službe,
  • redar,
  • vodja časomerilne službe.

 

 • Zagotovi snemanje prihodov tekmovalcev v cilj.
 • 16. člen

(naloge sodnikov)

Glavni sodnik in ostali člani sodniškega zbora:

 • glavni sodnik kontaktira organizatorja vsaj 14 dni pred začetkom prireditve in preveri veljavnost urnika prireditve v tehničnih navodilih, povpraša za progo, se posvetuje glede vremenskih pogojev in izvedbe, povpraša glede dovoljenj, varnosti in zdravniške službe,
 • ob prihodu na dirko glavni sodnik takoj kontaktira z organizatorjem in tehničnim delegatom (posvet glede proge – ogled, preveriti ključne organizacijske točke),
 • glavni sodnik se uskladi s časomerilcem o načinu merjenja časov, izdelavi rezultatov, njihovem izgledu in mestu objave,
 • eden od članov sodniškega zbora sodeluje v prijavni službi pri kontroli licenc in delitvi štartnih številk,
 • glavni sodnik skupaj z organizatorjem opravi sestanek z maršali,
 • glavni sodnik skupaj z organizatorjem opravi sestanek z vodji ekip, štartni sodnik sodeluje z uradnim napovedovalcem, če je ta prisoten na tekmi, drugače prevzame pobudo pozivov na štart s pomočjo piščalke in glasnih pozivov,
 • štartni sodnik pravilno izvede štartno proceduro (pozivanje iz boksov, postavljanje na črto, dajanje znaka za štart),
 • če je mogoče (glede na število), eden od članov sodniškega zbora izvaja dodatno kontrolo na kateri od kritičnih točk proge,
 • ciljni sodnik z asistenti beleži prehode čez ciljno črto tekom dirke, meri čas na ciljni črti in izdela rezultate,
 • glavni sodnik prisostvuje podelitvi nagrad,
 • glavni sodnik ali cel sodniški zbor izvede sestanek z organizatorjem in tehničnim delegatom,
 • v primeru tekme za državno prvenstvo pošljejo rezultate na Mednarodno kolesarsko zvezo UCI v najkrajšem možnem času, predvidoma takoj po samem tekmovanju.

17. člen

(naloge tehničnega delegata)

Tehnični delegat:

 • delo tehničnega delegata opravlja koordinator pokala oz. od njega pooblaščena in kompetentna tretja oseba,
 • je predstavnik KZS in zastopnik ter poslanec OGK,
 • vsaj 30 dni pred tekmo kontaktira organizatorja in povpraša glede ustreznosti in primernosti proge in izpolnjevanja vseh obvez iz tega pravilnika,
 • če se dirka organizira prvič, obvezno izvede pregled proge še pred dnevom dirke in sodeluje pri označevanju,,
 • na dan prireditve preveri tehnično in varnostno izvedljivost proge; je tisti, ki potrdi končno verzijo proge, v primeru neustreznosti lahko tekmo odpove oz. jo razveljavi za točkovanje pokala,
 • sodeluje z glavnim sodnikom.

18. člen

(naloge udeležencev)

 

Zavarovanje, licenca, oblačila na podelitvi, ustrezni kodeks obnašanja pred, med in po tekmi, zavezanost k antidopingu.

19. člen

Vodja organizacije, tehnični delegat in glavni sodnik skupaj odločajo o:

 • spremembah proge;
 • spremembi urnika ali drugih podrobnosti prireditve iz tehničnih navodil;
 • o odpovedi prireditve.

 

20. člen

(Ostale določbe)

Uporaba napihljivih obokov, ki prečkajo progo, ni dovoljena (UCI 4.1.040) in v področju štarta in cilja ne sme biti nobene ovire, ki bi lahko povzročila padec ali nesrečo (UCI 4.1.043).

 

HOMOLOGACIJA PROG

21. člen

Vse proge, na katerih potekajo državna prvenstva in tekme slovenskega pokala, vključno s tekmami vpisanimi v tekmovalni koledar Kolesarske zveze Slovenije za tekoče leto, morajo biti obvezno homologirane s strani tehnične komisije KZS – OGK.

BOJ PROTI DOPINGU

22. člen

Antidopinške  kontrole na državnih prvenstvih, tekmovanjih nacionalnega koledarja in izven tekmovanj ter vsi postopki v zvezi z bojem proti dopingu v Sloveniji, se opravljajo v skladu z antidopinškimi pravili Mednarodne kolesarske zveze UCI in Slovenske antidopinške organizacije SLOADO.

 

2. KROS, VZPON in MARATON

 

OGK vodi slovenski pokal v disciplinah krosa preko svojega koordinatorja Mitje Tancika. Slovenski pokal je poimenovan SloXcup, ima svoj logotip, svoje sponzorje in celostno podobo. Organizatorji vključeni v pokal so zavezani spoštovati določila tega pravilnika.

KATEGORIJE in ŠTARTNINE

23. člen

(Kategorije)

Kategorije za kros so:

 • U7, U9, U11, U13 in U15 DEČKI
 • U7, U9, U11, U13 in U15 DEKLICE
 • HOBI (19 let in več)
 • HOBI ŽENSKE (19 let in več)
 • U17 MLAJŠI MLADINCI
 • MLADINKE
 • U19 STAREJŠI MLADINCI
 • VETERANI I (30 do 40 let), II (40 do 50 let), III (50 let in več)
 • VETERANKE (30 let in več)
 • ŽENSKE U23 in ČLANICE (18 let in več)
 • AMATERJI (18 let in več)
 • AMATERKE (18 let in več)
 • ČLANI (23 let in več)
 • MLAJŠI ČLANI U23 (18 do 23 let)

 

Za dečke in deklice ter mlajše mladince in mladinke veljajo pravila in razporeditev, kot je določeno v Pravilniku nacionalnega pokala in državnega prvenstva v disciplini kros – mladi. Na vseh tekmovanjih sta kategoriji mlajših (U17) in starejših (U19) mladink združeni, razen v

primeru, da je število tekmovalk v posamezni kategoriji U17 ali U19 več kot 6 (šest) na štartu.

 

V kategoriji Amaterjev tekmujejo vsi tekmovalci, ki v tekočem letu nimajo veljavne letne licence KZS za kategorije U19, U23, članov ali veteranov. Za nastop na tekmovanju si morajo priskrbeti licenco.

 

V kategoriji Hobi lahko tekmujejo tekmovalci s člansko izkaznico Kolesarske zveze Slovenije (lila kartica), katero je mogoče pridobiti na Kolesarski zvezi Slovenije in tudi v prijavni službi organizatorja na dan tekmovanja. Pri prijavi morajo obvezno podpisati izjavo o odgovornosti.

 

24. člen

(Štartnina)

 

Štartnina za vse licencirane tekmovalce, ki jih obravnava Pravilnik nacionalnega pokala in državnega prvenstva v disciplini kros – mladi (od U7 do vključno U17 in mladink) je brezplačna.

Vsi zneski štartnin so v bruto znesku, torej je to končni znesek z vsemi vštetimi dajatvami kot so takse, ddv in podobno, ki bi jih določen klub zavezan k odvajanju le teh moral plačati.

Štartnina za tekmovalca na tekmah slovenskega pokala v krosu, ki se na tekmovanje prijavi v roku, ki je določen v 8. členu tega pravilnika, je 16 EUR. Tekmovalec, ki se na tekmo prijavi na dan tekmovanja, plača štartnino v znesku 21 EUR.

 

Štartnina za tekmovalce v kategoriji HOBI, ki se na tekmovanje prijavi v roku, ki je določen v

 1. členu tega pravilnika, je 5,00 EUR. Tekmovalec, ki se na tekmo prijavi na dan tekmovanja,

plača štartnino v znesku 10,00 EUR.

Tekmovalci v kategoriji ČLANOV ali U23, ki so na aktualni UCI lestvici uvrščeni med najboljših 100 so opravičeni štartnine.

Tekmovalke v kategoriji ČLANIC ali U23, ki so na aktualni UCI lestvici uvrščene med najboljših 50 so opravičene štartnine.

 

Štartne številke so za kategorije Slovenskega pokala v krosu so razdeljene po naslednjem sistemu:

 

ŠTEVILKE     KATEGORIJA

1 – 500            Vse kategorije razvrščeno glede na prijave

500-                Rezerva

 

 

URNIK TEKMOVANJA

25. člen

 

Na dan tekmovanja so aktivnosti določene z urnikom, ki je dokončen in enoten in mora biti natančno določen v razpisu. Ta urnik določa samo aktivnosti za kategorije Slovenskega pokala v krosu, tekmovanja v ostalih kategorijah pa lahko organizator izpelje pred ali po omenjenem tekmovanju. Organizator je dolžan upoštevati, da med prvim štartom in podelitvijo ne sme miniti več kot štiri ure. PO TRENUTNEM ZAPISANEM JE 6 UR??

 

Urnik prireditve je podan v tabeli spodaj:

 

ČASOVNI POTEK DIRKE
Kategorija Prevzem številk/prijave Boks Sestanek vodij ekip Krog Štart Podelitev
Članice 7.30 – 9.00 9.45 9.30   10.00 16.30
Mladinke 7.30 – 9.00 9.45 9.30   10.00 16.30
Veterani/ke 7.30 – 9.00 9.45 9.30   10.01 16.30
Amaterji/ke, hobi 7.30 – 9.00 9.45 9.30   10.01 16.30
U7 7.30 – 11.00 11.50 11.40   12.00 16.30
U9 7.30 – 11.00 12.10 11.40   12.20 16.30
U11 7.30 – 11.00 12.30 11.40   12.40 16.30
U13,U15 7.30 – 11.00 13.00 11.40   13.10 16.30
Člani , U23m 7.30 – 12.00 13.45 13.30   14.00 16.30
Mladinci 7.30 – 12.00 13.45 13.30   14.00 16.30
Mlajši mladinci 7.30 – 12.00 13.45 13.30   14.00 16.30

PROGA IN TEKMOVALIŠČE

26. člen

(Proga)

Dolžina proge je lahko različna od kategorije do kategorije, vendar mora biti potek in dolžina  posameznega kroga za vse kategorije Slovenskega pokala enaka, za ostale kategorije  tekmovalcev pa je lahko spremenjena, praviloma lažja.

Proga mora biti vozna tudi v primeru dežja ali v primeru, da je razmočena in blatna.

Dolžina tekem (čas zmagovalca):

 • U19 min                     min 1:00 max 1:15
 • Mladinke                    min 1:00 max 1:15
 • U23 moški in ženske min 1:15 max 1:30
 • Člani in članice           min 1:30 max 1:45
 • Veterani                      min 1:15 max 1:30
 • Amaterji                      min 1:00 max 1:15
 • Hobi                            35 minut

Priporočljiva dolžina enega kroga je 4 km +- 500 m.

V primeru organizacije kratkega krosa (XCC) je dolžina kroga lahko krajša a minimalno 2,5km. Dolžina tekem oz. predvideni čas zmagovalca se skrajša za 30%.

ŠTARTNA PROCEDURA

27. člen

(Boksi)

Boksi morajo biti pripravljeni v skladu s pravili UCI in morajo biti v bližini štartnega prostora. Pot v štartni boks mora potekati samo po eni poti in to iz nasprotne smeri, kot je štartno-ciljna

črta. Pot ne sme voditi preko štartno-ciljnega prostora. Iz boksa vodi samo ena pot do štartne črte. Na izhodu iz boksa je pozicioniran sodnik. Le-ta spušča tekmovalce po vrstnem redu, ki jih določa ta pravilnik v točki štartne pozicije. Tekmovalci morajo biti v boksih 10 minut pred štartom.

28. člen

(Štartne pozicije)

 

Tekme, ki niso rangirane po UCI: štartne pozicije se naredijo na osnovi veljavne razvrstitve v nacionalnem pokalu posamezne kategorije. Pred prijavljeni tekmovalci, ki so uvrščeni na lestvici UCI, se uvrstijo za domače tekmovalce po svoji uvrstitvi na trenutno veljavni lestvici. Sledijo pred prijavljeni domači tekmovalci brez točk slovenskega pokala in pred prijavljeni tekmovalci brez točk na lestvici UCI po vrstnem redu prijav, nato vsi naknadno prijavljeni po vrstnem redu prijav.

Člane in U23 se na štart kliče po posebej vodeni lestvici, ki se točkuje na podlagi generalne uvrstitve obeh kategorij skupaj v pokalu.

Tekme UCI kategorij: štartne pozicije se naredijo na osnovi trenutno veljavne razvrstitve na lestvici UCI.

RAZGLASITVE IN NAGRADE

29. člen

 

Razglasitev se vrši v skladu z urnikom tekmovanj.

Zaželeno je da organizator takoj po zaključku tekme vsake kategorije izvede tako imenovano hitro podelitev prvim trem ali t.i. flower ceremony, glavno podelitev pa kasneje po urniku.

Po končanem tekmovanju vsake kategorije se v roku 15 min na vidnem mestu izobesijo neuradni rezultati. Čas za pritožbe je 10 minut. Po preteku časa za pritožbe se izobesijo uradni rezultati in ob predvideni uri izvede razglasitev.

Razglasitveni oder, ki je osnova vsake dobre razglasitve, mora biti dovolj visok, da so tekmovalci dobro vidni vsem gledalcem. Oder ne sme biti oddaljen od ciljne črte več kot 50 metrov. Vsi organizatorji pokala uporabljajo enotno podobo podelitvenega ozadja pokala SloXcup. Organizator je dolžan podeliti prvim trem v vsaki kategoriji medalje ter VSAJ minimalne denarne nagrade po spodnjem razporedu, zmagovalcem kategorij mora podeliti pokale ali podobne trofeje. Denarne nagrade se izplača v denarju v celoti in ne v materialu.

 

Nagradni sklad znaša 620,00 EUR po sledečem ključu:

 

Kategorija 1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto
Moški (člani + U23) 160 € 120 € 80 € pn pn
Ženske (članice + U23) 80 € 50 € 30 € pn pn
St. mladinci (U19) 50 € 30 € 20 € pn pn
Mladinke (U19 in U17) pn pn pn pn pn
*pn: praktična nagrada

 

Organizator zagotovi praktične nagrade za prvih pet v kategorijah pokala mladih. V primeru UCI tekme se nagradni sklad prilagodi UCI pravilom.
V primeru da je tekma XCC se izplačajo denarne nagrade v 50% predvidenih.

 

TOČKOVANJE

30. člen

(točkovanje tekmovalcev)

 

Za pripravo rezultatov in točkovanje tekmovalcev je že takoj po zaključku tekme zadolžena ekipa za izvedbo tekmovanja za slovenski pokal in državno prvenstvo v krosu ali oseba zadolžena za točkovanje.

 

Točkovanje vseh kategorij poteka po točkovalni tabeli. V končnem razporedu se točke razdelijo po spodnjem točkovanju:

UVRSTITEV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOČKE 200 150 120 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 38 36 34 32
UVRSTITEV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
TOČKE 30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

 

31. člen

(točkovanje klubov)

 

Vodi se točkovanje klubov v slovenskem pokalu kros. V disciplini za razvrstitev klubov štejejo vse uvrstitve tekmovalcev iz enega kluba, ki so upoštevane v posamičnem točkovanju, ne glede na kategorijo ali številčnost, brez črtanja rezultatov, razen rezultatov kategorij HOBI. Za izračun se uporabljajo iste točke kot za posamično razvrstitev.

 

32. člen

(točkovanje tekem)

 

Točkujejo se vse tekme v pokalu in DP. V končnem seštevku pokala se tekmovalcu izbriše tekma z najmanjšim številom točk. Na primer: če tekmovalca ni bilo na eni tekmi, se mu ta izbriše. Če je bil tekmovalec na vseh tekmah in ima točke z vseh tekem, se mu pobriše tista z najmanjšim številom točk. Če je tekmovalec nastopil na vseh tekmah in imel na tri odstope se mu pobriše ena od teh treh, drugi dve štejeta 0 točk.

V točkovanju pokala se upoštevajo vsi tekmovalci z veljavno licenco ne glede na državljanstvo.

 

2.1 KROS – MLADI

 

KATEGORIJE in ŠTARTNINE

33. člen

(Kategorije)

Kategorije za kros – mladi so:

 • U7 dečki (do 7 let)
 • U7 deklice (do 7 let)
 • U9 dečki (od 7 do 9 let)
 • U9 deklice (od 7 do 9 let)
 • U11 dečki (od 9 do 11 let)
 • U11 deklice (od 9 do 11 let)
 • U13 dečki (od 11 do 13 let)
 • U13 deklice (od 11 do 13 let)
 • U15 dečki (od 13 do 15 let)
 • U15 deklice (od 13 do 15 let)
 • U17 mlajši mladinci (od 15 do 17 let)
 • Mladinke (od 17 do 19 let)

 

Štartne številke so za kategorije slovenskega pokala v krosu – mladi so razdeljene po naslednjem sistemu:

 

ŠTEVILKE KATEGORIJA

1 –  500           Vse kategorije razvrščeno glede na prijave

 

 

Predviden urnik prireditve je podan v tabeli spodaj:

 

Kategorija Prevzem številk Sestanek vodij ekip Boks Štart Uradna podelitev
U7 dečki in deklice 8:30 – 9:30 9:30 9:50 10:00 13:00
U9 dečki in deklice 8:30 – 9:30 9:30 10:10 10:20 13:00
U11 dečki in deklice 8:30 – 9:30 9:30 10:40 10:50 13:00
U13 dečki in deklice 8:30 – 9:30 9:30 10:40 10:50 13:00
U15 dečki in deklice 8:30 – 9:30 9:30 11:20 11:30 13:00
OPEN 8:30 – 9:30 9:30 11:20 11:31 13:00
U17 ml. mladinci 8:30 – 9:30 9:30 11:20 11:32 13:00
U17 in U19 mladinke 8:30 – 9:30 9:30 11:20 11:33 13:00

 

PROGA IN TEKMOVALIŠČE

34. člen

(Proga)

 

Proga naj bo povečini ravninska z nekaj kratkimi klanci in tehnično manj zahtevna. Podlaga naj bo raznovrstna od makadama, zemlje, asfalta in trave. Proga mora biti vidno označena in

varna. Organizator mora poskrbeti, da so neverni deli proge primerno zaščiteni. Za U7 in U9 je krog lahko tudi del daljšega kroga, ki ga potem uporabljajo starejše kategorije, če je to izvedljivo.

Krog mora biti primeren tudi za tiste tekmovalce, ki nimajo dobrega tehničnega znanja oz. niso najbolj spretni na kolesu.

Proga naj bo speljana po raznolikem terenu, gozd, trava, makadam s čim manj asfaltne površine. Proga mora vsebovati tehnične elemente. Ti so lahko naravni v kombinaciji z umetnimi, ki jih predvideva ta pravilnik. Vsak organizator mora progo urediti tako, da ima le ta vsaj 3 tehnične elemente, ki jih organizator izbere iz nabora elementov podanih v tem pravilniku (glejrubriko, obvezni tehnični elementi). Vsak tehnični element mora imeti urejen »obvoz« ki omogoča izpeljavo tudi manj veščim tekmovalcem. Ta obvoz mora biti urejen tako, da tekmovalec ki ga uporablja, izgubi približno 3-5 sekund v primerjavi s tistim, ki se odpelje preko tehničnega elementa. Nevarni deli proge morajo biti primerno zaščiteni. Pri tem mora organizator imeti visoke standarde, saj gre za varnost tekmovalcev.

 

TEHNIČNI ELEMENTI

 • Hlodi debeline 10cm postavljeni zaporedno v dolžini 2-3m in širine 2m med seboj spojeni od strani,12109844_1643890345893904_7179790180091194703_o
 • Hlodi debeline 30cm – prežagani na pol in širine najmanj 2m, najmanj 3 postavljeni zaporedno v razmiku 3m, ki zahteva preskok s kolesom,XC_Mengeš2015-5973
 • Zaprti zavoji za 180° v koridorju širokem 1,5 – 2m in označeni s trakom in bannerjem iz obeh smeri,12079922_1643889449227327_119366275475187852_o 12091265_1643889512560654_6235739786460476745_o
 • ‘Pump’ kupi zemlje, ki se postavijo v višini 30-50cm. 3-4 kupi zapored z upoštevanjem navezovanja s t.i. 4x faktorjem. Torej vrh kupa višine 50cm ima vrh naslednjega kupa oddaljen 200cm. Organizator lahko to oviro izdela iz zemlje ali peska ali uporabi element iz lesenega pump tracka, ki je na voljo za najem na SLO trgu.
 • IMG_9015sm
 • Skok višine 20-30cm s primernim dolgim iztekom in pripradajočim obvozom oz. B linijo
 • 12120137_1643892765893662_8500675348166936620_o

 

 

Dolžina tekem:

 

U7 10 min (priporočljivo število krogov je 3)
U9 10 min (priporočljivo število krogov je 4)
U11 15 min (priporočljivo število krogov je 6)
U13 20 min (priporočljivo število krogov je 8)
U15 35 min (priporočljivo število daljših krogov je 5)
Hobi 35 min (priporočljivo število daljših krogov je 5)
U17/mladinke 45 min (priporočljivo število daljših krogov je 6)

 

Proga mora biti vozna tudi v primeru dežja ali v primeru, da je razmočena in blatna.

 

35. člen

(Štartne pozicije)

 

Štartne pozicije so določene na osnovi veljavne razvrstitve v točkovanju Slovenskega pokala mladih v krosu za posamezne kategorije. Vsi ostali, ki niso v točkovanju, se razvrstijo po vrstnem redu prijav. V kategorijah U15, U17 in mladinke se uvede obratni vrstni red štartnih pozicij do 20. mesta. Kot prvi je na štart poklican 20. iz točkovanja, nato 19., 18,… do 1. nato 21., 22., 23,… to pravilo je namenjeno učenju mladih na potek štarta na večjih tekmovanjih, kjer praviloma štartajo iz sredine ali ozadja, doma pa so navajeni štartati iz prve vrste ali ospredja.

 

36. člen

(Štart)

Štart izvede sodnik.

 • Prvi štart: U7
 • Drugi štart: U9
 • Tretji štart: U11 in U13
 • Četrti štart: U15 in U17/mladinke / OPEN

 

Sodnik izvede štart vseh U7, U9, U11 in U13 kategorij ločeno za dečke in ločeno za deklice z zamikom 30 sekund.

Vrstni red postavljanja tekmovalcev je tak, da se najprej postavi starejšo kategorijo, za njo pa mlajšo. Na štart se tekmovalce postavlja po veljavni razvrstitvi Slovenskega pokala mladih oz. po vrstnem redu prijav oz. kot je to določeno v prejšnjem členu.

V primeru, da tekma poteka v okviru Slovenskega pokala v krosu, se tekmovanje kategorij U7, U9 in U11-U13 izvede po presoji organizatorja pred, vmes ali po tekmovanju ostalih kategorij, pri tem pa se za ostale kategorije upošteva določila Pravilnika nacionalnega pokala in državnega prvenstva v disciplini kros.

Kategorij se med seboj ne združuje, četudi štarta manjše število tekmovalcev.